BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------------
V/v: Thuế TNDN đối với khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản đem góp vốn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:
- Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil);
- Cục Thuế tỉnh Thái Bình;
- Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 125/DVN-TCKT ngày 09/01/2012 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thuế TNDN đối với khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản đem góp vốn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Về vướng mắc của Tổng công ty Dầu liên quan đến thuế TNDN đối với khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản đem góp vốn, ngày 28/12/2011 Tổng cục Thuế đã có công văn số 4764/TCT-DNL hướng dẫn đơn vị thực hiện (bản photo kèm theo). Đề nghị Tổng công ty Dầu Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn nêu trên.
- Về ý kiến của Tổng công ty Dầu về việc quy chế tài chính của Tổng công ty thực hiện theo Thông tư số 117/TT-BTC ngày 05/08/2010 của Bộ Tài chính không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ.
Tại Khoản 2 Điều 21 Quy chế Quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ quy định:
2. Việc đánh giá lại tài sản phải theo đúng các quy định của Nhà nước. Các khoản chênh lệch tăng hoặc giảm giá trị do đánh giá lại tài sản quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể”.
Tại điểm 9.2 Điều 6 Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu quy định:
“Việc đánh giá lại tài sản phải theo đúng các quy định của Nhà nước. Các khoản chênh lệch tăng hoặc giảm giá trị do đánh giá lại tài sản quy định tại điểm 9.1 khoản 9 Điều này thực hiện theo quy định của nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể”.
Theo các quy định nêu trên, việc Tổng công ty Dầu thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 117/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hay Nghị định số 09/2009/NĐ-CP của Chính phủ không ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của PV Oil Thái Bình đối với khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản, vì việc đánh giá lại tài sản đều phải thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Các khoản chênh lệch tăng hoặc giảm giá trị do đánh giá lại tài sản thực hiện theo quy định của nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể.

>> Xem thêm:  Xử lý sai phạm về thu hồi đất thế nào ? Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ?

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Dầu Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PV Oil Thái Bình;
- Lưu: VT, DNL (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚNĐặng Ngọc Minh

>> Xem thêm:  Cấp xã phường có quyền thu hồi đất xây chợ dân sinh không ? Xử lý khi thu hồi đất sai thẩm quyền ?