BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1357/BTC-CST
V/v bãi bỏ việc áp dụng thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 21/1/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg về việc ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủtrương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khókhăn đối với doanh nghiệp.

Tại khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg đã quyđịnh: Bãi bỏ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 104/2008/QĐ-TTg ngày21/7/2008 về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hànggạo và phân bón xuất khẩu, số 119/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 về việc ban hànhmức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh quặngđồng, số 129/2008/QĐ-TTg ngày 19/9/2008 về việc ban hành mức thuế tuyệt đốithuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng Barite và Apatit.

Như vậy, kể từ ngày 21/1/2009 các mặt hàng quặng đồng thô,tinh quặng đồng, quặng Batite và Apatit không phải chịu các mức thuế tuyệt đốithuế xuất khẩu quy định tại các Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg và Quyết định số129/2008/QĐ-TTg nêu trên. Riêng mặt hàng phân bón không phải chịu các mức thuếtuyệt đối thuế xuất khẩu kể từ ngày 15/12/2008 và mặt hàng gạo không phải chịucác mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu kể từ ngày 19/12/2008 (Hai mặt hàng phânbón và gạo thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 15232/BTC-CST ngày15/12/2008 và số 15485/BTC-CST ngày 19/12/2008).

Các mặt hàng: gạo, phân bón, quặng đồng thô, tinh quặngđồng, quặng Barite và Apatit vẫn tiếp tục thực hiện mức thuế suất thuế xuấtkhẩu hiện hành theo tỷ lệ phần trăm quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hànhkèm Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007, các quyết định sửa đổi, bổsung Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị liên quan được biết vàthực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn