BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1357/BXD-KTXD
V/v: chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Bộ Xây dựng đã nhận vănbản số 345/GTTN-QLDA ngày 15/5/2015 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyênvề chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Trường hợp dự án đầu tưmở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên bị chậmtiến độ, được Bộ Công thương gia hạn thời gian hoàn thành như nêu tại văn bảnsố 345/GTTN-QLDA để đảm bảo đủ kinh phí thực hiện quản lý dự án của chủ đầu tưthì chi phí quản lý dự án được xác định bằng cách lập dự toán bổ sung như hướngdẫn tại Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trìnhcông bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xâydựng, báo cáo Bộ Công thương xem xét.Việc quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án chủ đầu tưvận dụng quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 của Bộ Tài chínhQuy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của cácchủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếuChính phủ.

Công ty cổ phần Gang thépThái Nguyên căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh