BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1357/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v Thực hiện Bộ luật Lao động

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1074/LĐTBXH-NN ngày 21/4/2003 của quý Sở, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại Điều 37 của Bộ luật lao động, vi phạm về điều kiện chấm dứt hoặc về thời gian báo trước, thì không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường các khoản tiền theo quy định của pháp luật lao động.

2/ Việc kéo dài thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng