TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1357/TCT-DNK
V/v: Kê khai nộp thuế GTGT đối với điện sinh hoạt nông thôn

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 158/CT-THDT ngày 8/2/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi hỏi về thuế GTGT đối với điện sinh hoạt nông thôn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 3298 TC/TCT ngày 5/7/1999 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với điện bán cho các hộ tiêu dùng ở nông thôn thì: Ban quản lý điện nông thôn trực tiếp bán điện tiêu dùng cho các hộ nông dân không phải nộp thuế GTGT đối với sản lượng điện bán nêu trên.

Vì vậy; trường hợp HTX nông nghiệp, HTX dịch vụ có chức năng kinh doanh điện, mua điện từ hệ thống điện quốc gia để bán trực tiếp cho hộ nông dân dùng cho sinh hoạt theo giá bán Nhà nước quy định thì HTX nông nghiệp, HTX dịch vụ không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với sản lượng điện bán ra phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các hộ nông dân.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến