BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1357/TM-XNK
V/v nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn

Hà Nội , ngày 20 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công an tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu

Căn cứ ý kiến Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 469/VPCP-KTTH ngày 28.1.2003 và đề nghị của Bộ Công An tại Công văn số 982/BCA (V22) ngày 19.6.2003 về việc nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn cho nhu cầu kiểm soát giao thông thành phố, Bộ Thương mại thông báo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được nhập khẩu:

- 50 chiếc xe mô tô loại 250 phân khối.

Việc nhập khẩu và sử dụng hàng nhập khẩu và thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công an tại các công văn nêu trên và phù hợp với các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31.12.2003.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu