THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 1357/TTg-QHQT
V/v sửa đổi Hiệp định Tín dụng cho Dự án Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân các Thành phố : Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhànước Việt Nam (công văn số 5682/NHNN-HTQT ngày 27 tháng 7 năm 2009),Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung điều chỉnh cơcấu và phân bổ lại vốn vay trong Hiệp định Tín dụng Phát triển của Dự án “Phát triểncông nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam”, vay vốn của Ngân hàng Thếgiới (WB), như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Đồng ý về nguyên tắc việc sử dụngvốn kết dư của Dự án sau khi đã điều chỉnh để triển khai Hợp phần phát triểncông nghệ thông tin hỗ trợ cho Bộ Ngoại giao. Trước mắt, đưa số tiền kết dư nàyvào hạng mục Chưa phân bổ của Tiểu Dự án Bộ Thông tin và Truyền thông để có thểtiến hành thủ tục sửa đổi Hiệp định Tín dụng với WB.

3. Giao Bộ Ngoại giao phối hợpvới Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liênquan thống nhất với WB về các nội dung liên quan đến Hợp phần của Bộ Ngoạigiao; xây dựng, thẩm định và làm thủ tục phê duyệt Hợp phần này theo quy địnhhiện hành.

4. Giao Ngân hàng Nhà nước ViệtNam thực hiện các công việc sau:

- Làm thủ tục với WB để sửa đổi Hiệpđịnh Tín dụng cho Dự án với các nội dung nêu trên theo quy định hiện hành.

- Sau khi Hợp phần của Bộ Ngoại giaođã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm thủ tục với WB để sửa đổi, bổ sung Hợpphần này vào Hiệp định Tín dụng của Dự án để triển khai, thực hiện.

- Trong trường hợp WB không chấpthuận việc bổ sung Hợp phần của Bộ Ngoại giao vào Dự án, tiến hành thủ tục để hủyphần vốn này.

>> Xem thêm:  Thư tín dụng là gì ? Những điều cần biết khi thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) ?

5. Bộ Thông tin và Truyền thôngcần chỉ đạo, hướng dẫn các tiểu Dự án xây dựng kế hoạch chi tiết triển khaithực hiện, đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm các hoạtđộng của Dự án được triển khai theo đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ, các PPTg (để b/c);
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN; cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm