BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1359/BTC-TCT
V/v: Lùi thời hạn dán tem rượu sản xuất trong nước.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:y ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuc trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 359/VPCP-KTTH ngày 15/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc lùi thời hạn dán tem rượu sản xuất trong nướcđến ngày 01/3/2014, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước liên hệ với cơ quan Thuế để mua temrưu dán vào các sản phẩm rượu; đảm bảotừ ngày 01/3/2014 các sản phẩm rượu sản xuất trong nước lưu thông trên thị trườngphải được dán tem theo quy định tại Thông tư 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 củaBộ Tài chính.

- T chức, cá nhân kinh doanh thương mạicòn sản phẩm rượu sản xuất trong nước tồn đến 24 h ngày 28/02/2014 nhưng chưacó tem; phải kiểm kê, lập bảng kê sản phẩm rượu tồn (theo Mu số 7, Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày14/11/2013 của Bộ Tài chính) gửi cơ quan Quản lý thị trường trên địa bàn xác nhận.Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp căn cứ Bảng kê sản phẩm rượu tồn đã có xác nhậncủa cơ quan Quản lý thị trường để bán tem cho các tổ chức, cá nhân tự dán. Thờihạn cuối cùng bán tem rượu cho các t chức, cá nhân đdán vào các sản phm rượu sản xuấttiêu thụ trong nước còn tồn đến 24 h ngày 28/02/2014 là ngày 15/3/2014.

- Cơ quan Thuế có trách nhiệm bán tem rượu, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụngcủa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phm rượu. Từ ngày 01/3/2014 sản phẩm rượu sản xuất tiêu thụtrong nước, lưu thông trên thị trường chưa được dán tem theo quy định sẽ bị xửlý theo Điều 23 Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy địnhvề sản xuất kinh doanh rượu.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường ph biến,tuyên truyền đ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinhdoanh rượu tiêu thụ trong nước biết và thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng BTC (để b/c)
- Bộ Công thương;
- Cục Quản lý Thị trường;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố (để tổ chức thực hiện);
- Lưu: VT, TCT (VT, TVQT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn