BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1359/CV-NN-T ¡CN
V/v Nhập khẩu mẫu TĂCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Văn phòng đại diện Công ty Nestlé (Thai) Ltd. tại Đồng Nai

Cục Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được văn bản số NTT/THQ-28/04 ngày 11/10/2004 của Văn phòng về việc xin nhập khẩu mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để phân tích khảo nghiệm. Cục Nông nghiệp có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Văn phòng nhập khẩu mẫu thức ăn chăn nuôi sau đây:

Tên nguyên liệu TĂCN

Dạng và quy cách bao gói

Số lượng

Công dụng

Hãng, nước sản xuất

Pro Plan – Adult… Originat Chicken & Ricc Formula

- Dạng viên, màu nâu nhạt.
- Túi 907g (21b)

1 túi

Thức ăn hỗn hợp cho chó

Nestlé Purina PetCare Company, USA (Mỹ)

2. Hàng nhập về chỉ dùng để phân tích khảo nghiệm chất lượng, không được bán ra thị trường hoặc sử dụng vào các mục đích khác.

3. Văn phòng phải thực hiện đúng những quy định trong Nghị định 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ; Thông tư 08/NN-KNKL /TT ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Giao