BỘ XÂY DỰNG
--------------

Số: 136/BXD-KTXD

V/v: Hướng dẫn chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Trả lời văn bản số 2663/SXD-KTXD ngày 16/11/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, qua quá trình thực hiện theo phản ánh của một số đơn vị, có một số định mức chi phí chưa phù hợp với chi phí thực tế; Bộ Xây dựng đang nghiên cứu và sửa đổi Thông tư này trong năm 2012. Trong khi chưa ban hành được định mức chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị mới, nếu áp dụng định mức trong Thông tư số 17/2010/TT-BXD không phù hợp, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn lập dự toán chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn tại Phần II Phụ lục Thông tư số 17/2010/TT-BXD .

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn