BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 136/BXD-KTXD
V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

Kínhgửi: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát

Bộ Xây dựng đã nhận được côngvăn số 194/BQLXM ngày 11/8/2010 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát vềvướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Theo Điều 33 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình thì: các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào phương pháp xâydựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫn; tổ chức xây dựng và công bố định mứccho các công tác xây dựng đặc thù của Bộ, địa phương chưa có trong hệ thốngđịnh mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố và định kỳ hàng năm gửi về Bộ Xây dựngđể theo dõi, quản lý; việc áp dụng, vận dụng định mức cho việc lập và quản lýchi phí xây dựng công trình do Chủ đầu tư quyết định. Vì vậy, việc vận dụng, ápdụng Định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối ban hành kèm theo côngvăn số 120/BNN-XD ngày 14/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đểlập, thẩm định dự toán công tác xử lý, phòng chống mối cho dự án Khu kinh tếcửa khẩu Xa Mát do Chủ đầu tư dự án quyết định, việc áp dụng là đúng pháp luậtnếu các định mức áp dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án. Nếu định mứckhông phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án thì Chủ đầu tư tổ chức xây dựngđịnh mức theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày26/5/2010 của Bộ Xây dựng để áp dụng theo quy định.

Với nội dung trên, Ban Quản lýKhu kinh tế cửa khẩu Xa Mát tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh