BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 136/BXD-QLN
V/v: Công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bất động sản.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Giải pháp Doanh nghiệp

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 149/ Enter SC ngày 31/8/2009 và hồ sơ của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạoGiải pháp Doanh nghiệp đề nghị được công nhận là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiếnthức về môi giới, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bấtđộng sản. Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đàotạo Giải pháp Doanh nghiệp có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thứcvề môi giới, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất độngsản theo quy định của Quyết định 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởngBộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức vềmôi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịchbất động sản.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đàotạo Giải pháp Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thứcvà cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo về môi giới, định giá bấtđộng sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tạiNghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ, Quyết định số29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng và pháp luật có liên quan. Côngty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước khi tiến hành đào tạo và báo cáokết quả đào tạo về Sở Xây dựng địa phương nơi đặt cơ sở đào tạo để thống nhấtquản lý.

Bộ Xây dựng thông báo để QuýCông ty biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng TP Hà Nội;
- Lưu: TTTH, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà