TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 136/CCTTHC

V/v: Công bố kết quả tự rà soát thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng giám đốc các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội;

Để kịp thời thông tin cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về kết quả tự rà soát thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí từ nay đến ngày 20 tháng 4 năm 2010 tổ chức hội nghị công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính giai đoạn 2 đề án 30. Việc tổ chức hội nghị công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính cần bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, với sự tham gia của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

Đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTgCP(để b/c);
- VPCP: các PCN, Cổng TTĐT;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, CCTTHC (5)

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Nguyễn Xuân Phúc