TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/GSQL-GQ1
V/v gia công quặng Titan cho đối tác nước ngoài

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 26/HQĐNa-GSQL ngày 07/01/2012 củaCục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc gia công quặng titan cho đối tác nước ngoàicủa Công ty CP Khoáng sản Bằng Hữu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Việc gia công hàng hóa cho đối tác nước ngoài thựchiện theo quy định tại Mục I Chương VI Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; về thủ tục hải quan căn cứtheo quy định tại Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính. Do vậy, đối với trường hợpCông ty CP Khoáng sản Bằng Hữu nhận gia công quặng titan cho đối tác nước ngoàiđã được Bộ Công Thương hướng dẫn tại 12415/BCT-CNNg ngày 24/12/2012, đề nghị CụcHải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Công ty liên hệ Bộ Công Thương để được hướng dẫncụ thể, theo đúng quy định để cơ quan Hải quan và doanh nghiệp có cơ sở thực hiệnthống nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải