BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Vướng mắc thuế hàng nhập sản xuất xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.
Trả lời công văn số 2217/HQLC-NV ngày 29/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với trường hợp doanh nghiệp mở tờ khai nhập SXXK trước ngày 01/7/2013 nhưng đến ngày 1/11/2013 mới thực hiện xuất khẩu sản phẩm và không có cơ sở sản xuất thuộc sở hữu của người nộp thuế theo quy định tại điểm e.2, khoản 3 Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC , tiếp theo công văn số 7844/TCHQ-TXNK ngày 19/12/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai kiểm tra trường hợp quý Cục nêu, nếu doanh nghiệp mở tờ khai nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu và hàng hóa đã thực nhập khẩu trước ngày 1/7/2013, đã được cơ quan hải quan cho thông quan và đã xác định thời hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư 194/2010/TT-BTC , nhưng sau ngày 1/11/2013 mới xuất khẩu sản phẩm, thì:
a. Đối tượng hoàn thuế và hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP , Điều 113, Điều 118 Thông tư 194/2010/TT-BTC.
b. Thời hạn nộp thuế thực hiện theo khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Điều 18 Thông tư 194/2010/TT-BTC.
2. Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai để báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi khoản 3 Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC cho phù hợp.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - CST(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường