BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/TCT-CNTT
V/v Triển khai thí điểm Hệ thống Nộp thuế điện tử

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.

Thực hiện kế hoạch triển khai Hệthống Nộp thuế điện tử (NTĐT), Tổng cục Thuế tổ chức triển khai thí điểm Hệthống NTĐT cho 03 Cục Thuế tỉnh, thành phố (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh) thôngqua Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).Qua hệ thống NTĐT, Người nộp thuế(NNT) có thể lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trên Cổng thông tinđiện tử của Tổng cục Thuế, chuyển GNT đến Ngân hàng để thực hiện trích tàikhoản, nộp thuế tới Kho bạc Nhà nước.

Để triển khai đạt hiệu quả, Tổngcục Thuế hướng dẫn và đề nghị các Cục Thuế tổ chức thực hiện các nội dung triểnkhai cụ thể như sau:

1. Phạm vi triển khai:

Hệ thống NTĐT được triển khai thíđiểm tại 03 tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh cung cấp dịch vụ NTĐTcho NNT thuộc quản lý của Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc đãtriển khai Hệ thống khai thuế qua mạng iHTKK.

2. Kế hoạch triển khai:

Công việc chính và thời gian thựchiện:

Nội dung công việc

Thời gian

Lựa chọn NNT tham dự lớp tập huấn nộp thuế điện tử. Gửi thư mời tới NNT.

Hoàn thành trước 11/01/2014

Tham gia tập huấn tại Hà Nội

13/01//2014

Tổ chức tập huấn cho các cán bộ trực tiếp tham gia triển khai và hỗ trợ triển khai NTĐT.

14/01/2014 - 15/1/2014

Tổ chức hội nghị tập huấn NNT nộp thuế điện tử

16/01/2014 – 18/01/2014

Tổ chức vận động NNT tham gia thí điểm nộp thuế điện tử; Tổ chức nhóm hỗ trợ NNT nộp thuế điện tử.

Từ 24/01/2014

(Kế hoạch triển khai nêu tạiPhụ lục 01 đính kèm công văn)

3. Tổ chức triển khai

Thành lập Tổ chỉ đạo triểnkhai, Tổ triển khai NTĐT

- Thành phần Tổ chỉ đạo triểnkhai: 01 Lãnh đạo Cục Thuế là Tổ trưởng, các thành viên Tổ chỉ đạo bao gồm lãnhđạo các phòng KK&KTT, TTHT, Tin học, Kiểm tra thuế và Lãnh đạo một số Chicục Thuế lớn.

Tổ Chỉ đạo triển khai có tráchnhiệm tiếp nhận nội dung triển khai từ Tổng cục Thuế; kiểm tra, đôn đốc và chỉđạo các đơn vị liên quan tham gia triển khai theo kế hoạch; xử lý các vướng mắctrong quá trình triển khai; giải quyết chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tham giatriển khai.

- Tổ triển khai: Lãnh đạo phòngTin học là Tổ trưởng và các thành viên là lãnh đạo và cán bộ thuộc các phòng/bộphận TTHT, KK&KTT, Tin học, các phòng kiểm tra và cán bộ của một số Chi cụcThuế lớn.

Tổ triển khai có trách nhiệm thựchiện các nhiệm vụ do Tổ chỉ đạo triển khai phân công; phối hợp với Tổ triểnkhai Tổng cục và BIDV tổ chức hội nghị tập huấn NNT nộp thuế điện tử; phân côngcán bộ hỗ trợ NNT tham gia nộp thuế điện tử.

Tại Tổng cục, Tổ triển khai củaTổng cục (gồm các cán bộ Cục CNTT, Vụ KK) có trách nhiệm:

- Hỗ trợ Tổ triển khai Cục Thuếthực hiện các nội dung triển khai theo kế hoạch.

- Theo dõi, vận hành hệ thống NTĐT

- Hỗ trợ Tổ triển khai Cục Thuế xửlý các vướng mắc về kỹ thuật và nghiệp vụ. Đầu mối hỗ trợ về nghiệp vụ và ứngdụng Cục Thuế gửi yêu cầu hỗ trợ về địa chỉ email [email protected] hoặc gọi điệntheo các số điện thoại sau 04 37689679 máy lẻ 2015, 2017.

b. Lập kế hoạch triển khai:

Căn cứ theo kế hoạch triển khaichung, Tổ Triển khai của Cục Thuế lên kế hoạch chi tiết, xác định công việc vàphương án huy động nhân sự từ các phòng/đội và phân công công việc cụ thể chotừng cán bộ, phòng/đội nhằm tổ chức tốt việc: tuyên truyền, tổ chức hội nghị tậphuấn NNT, vận động NNT tham gia nộp thuế điện từ và tổ chức hỗ trợ NNT thựchiện nộp thuế điện tử.

Tổ Chỉ đạo triển khai phê duyệt kếhoạch triển khai và báo cáo Cục trưởng Cục Thuế để tổ chức thực hiện trong toànCục Thuế.

c. Nhiệm vụ của các phòng/độikhi tham gia triển khai:

- Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợNNT: Tuyên truyền, hướng dẫn NNT thực hiện đăng ký, nộp hồ sơ nộp thuế điện tửNTĐT; Phối hợp với phòng Kê khai và Kế toán thuế giải đáp, hỗ trợ NNT các vấnđề vướng mắc về nghiệp vụ liên quan đến việc đăng ký, nộp thuế điện tử.

- Phòng Tin học: Phối hợp với Tổtriển khai của Tổng cục hỗ trợ xử lý vướng mắc về kỹ thuật liên quan hệ thốngNTĐT; Hỗ trợ, hướng dẫn các phòng/bộ phận trong quá trình sử dụng ứng dụngNTĐT; Hỗ trợ NNT trong quá trình cài đặt, sử dụng ứng dụng để đăng ký và thựchiện nộp thuế điện tử.

- Phòng Kê khai và Kế toán thuế:Tập huấn nghiệp vụ cho NNT và cán bộ thuế; Theo dõi và quản lý đăng ký nộp thuếđiện tử của NNT; Phối hợp với phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ NNT thực hiện hỗ trợvà giải đáp vướng mắc của NNT liên quan đến nghiệp vụ đăng ký, nộp thuế điện tử.

- Phòng Kiểm tra thuế: Mời NNTtham dự hội nghị tập huấn; Vận động NNT tham gia nộp thuế điện tử.

- Phòng Quản trị Tài vụ: Bố trí cơsở vật chất phục vụ tập huấn cho cán bộ thuế và hội nghị tập huấn chương trìnhnộp thuế điện tử cho NNT; Chi bồi dưỡng cho các cán bộ tham gia triển khai theoQuyết định số 1089/QĐ-TCT ngày 5/08/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

4. Các công việc cần thực hiện

Công việc và yêu cầu về thời gianthực hiện nêu trong Phụ lục 01 đính kèm Công văn. Cụ thể các công việc cần thựchiện như sau:

a. Tổ chức tuyên truyền cho NNT:

- Lập kế hoạch và nội dung tuyêntruyền giúp NNT hiểu rõ mục đích, lợi ích, quy trình, thủ tục thực hiện nộpthuế điện tử và vận động NNT tham gia nộp thuế điện tử.

- Phối hợp với các Ủy ban nhândân, Sở, Ban, Ngành ở địa phương để tuyên truyền về chương trình nộp thuế điệntử.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãitrên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của CụcThuế, băng rôn, tờ rơi,... Công bố địa chỉ liên hệ (địa chỉ, số điện thoại) đểhỗ trợ NNT tìm hiểu và đăng ký tham gia nộp thuế điện tử.

b. Lựa chọn và gửi thư mời cácNNT tham gia hội nghị giới thiệu chương trình nộp thuế điện tử trong tháng01/2014.

Căn cứ danh sách NNT của Tổng cụcđưa ra (tại địa chỉ ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/ 2014/NTDT /DS_DN_ThiDiem/),Cục Thuế lựa chọn các NNT tham gia hội nghị tập huấn và gửi danh sách về Tổngcục (theo địa chỉ email [email protected]) trướcngày 10/1/2014.

- Tiêu chí lựa chọn NNT tham giahội nghị tập huấn:

+ Ưu tiên NNT có tài khoản tạiNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

+ Có quá trình nộp thuế tốt, ưutiên NNT không có hoạt động sản xuất, kinh doanh vãng lai ở địa bàn tỉnh/thànhphố khác.

+ NNT có ứng dụng CNTT tốt (hạtầng thiết bị về CNTT, trình độ của cán bộ...).

- Số lượng NNT tham gia hội nghịtập huấn tổ chức vào tháng 01/2014 cần đảm bảo số lượng như sau:

+ Cục Thuế Hà Nội: 450 NNT

+ Cục Thuế Vĩnh Phúc: 150 NNT

+ Cục Thuế Bắc Ninh: 150 NNT

Gửi thư mời NNT tham gia hội nghịtập huấn (theo mẫu tại phụ lục 02 đính kèm), kèm tờ rơi tuyên truyền về chươngtrình Nộp thuế điện tử. Tổng cục gửi tờ rơi cho Cục Thuế (qua phòng Tin học)với số lượng: Cục Thuế Hà Nội 600 tờ, Cục Thuế Bắc Ninh: 200 tờ, Cục Thuế VĩnhPhúc 200 tờ. (Số lượng tờ rơi còn lại để tại bộ phận một cửa để giới thiệu choNNT).

Gửi thêm thư mời cho NNT qua email(nếu có địa chỉ email của NNT) và đề nghị NNT phản hồi để đăng ký tham dự.

Phân công cán bộ liên hệ điệnthoại với NNT được mời tham dự để đảm bảo NNT tham dự đầy đủ.

Cục Thuế mời báo, đài phục vụtuyên truyền.

c. Tổ chức tập huấn cho cán bộthuế về hệ thống NTĐT

Lập danh sách cán bộ, chuẩn bị địađiểm, máy móc thiết bị và thông báo đào tạo cán bộ thuế trước ngày tập huấn tậptrung tại Tổng cục (13/01/2014). Đảm bảo tổ chức được 02 lớp tập huấn cho cánbộ thuế trước thời gian tổ chức hội nghị tập huấn cho NNT.

- Lập danh sách cán bộ tham giatập huấn: gồm cán bộ của các phòng/bộ phận liên quan đến tuyên truyền, triểnkhai, hỗ trợ triển khai NTĐT: KK&KTT, TTHT, Kiểm tra, Tin học và cán bộ Chicục Thuế được triển khai.

- Chuẩn bị môi trường đào tạo:Chuẩn bị địa điểm, máy móc thiết bị, cài đặt ứng dụng phục vụ thực hành, chuẩnbị tài liệu (biên soạn, in, đóng tệp).

- Bố trí giảng viên: Giảng viên làcác cán bộ đã tham gia khóa tập huấn của Tổng cục về ứng dụng Nộp thuế điện tử.

Tổ chức 02 lớp tập huấn:

- Lớp 1:

+ Thành phần: Các cán bộ trực tiếptriển khai, hỗ trợ triển khai NTĐT thuộc các phòng KK&KTT, TTHT, Kiểm tra,Tin học của Văn Phòng Cục và các Chi cục Thuế được triển khai (nếu có).

+ Nội dung tập huấn: Chi tiết cácnội dung quy trình nghiệp vụ (của NNT và cán bộ thuế); Hướng dẫn sử dụng hệthống, ứng dụng (cài đặt hệ thống, sử dụng ứng dụng của cán bộ thuế và NNT).

- Lớp 2:

+ Thành phần: Các cán bộ phối hợptham gia hỗ trợ triển khai NTĐT thuộc phòng KK&KTT, TTHT, Kiểm tra, Tin họccủa Văn Phòng Cục và các Chi cục Thuế được triển khai (nếu có)

+ Nội dung tập huấn: Tổng quan vềchương trình kê nộp thuế điện tử; Các điều kiện để NNT để tham gia nộp thuếđiện tử; Đầu mối (điện thoại, email) để được cung cấp tài liệu và trả lời vướngmắc về nộp thuế điện tử khi cần.

d. Tổ chức hội nghị giới thiệuchương trình nộp thuế điện tử.

- Chuẩn bị:

+ Ngân hàng BIDV bố trí địa điểmtập huấn. Cục Thuế phối hợp với Tổng cục kiểm tra môi trường, kịch bản tập huấn.

+ Tài liệu: Cục Thuế in tài liệubài giảng cho NNT (Tổng cục gửi trước tài liệu). Tổng cục sẽ chuyển cẩm nangtới Cục Thuế trước khi tổ chức hội nghị.

- Đối tượng tham gia tập huấn: NNTđã đăng ký tham gia hội nghị nộp thuế điện tử theo thư mời của Cục Thuế.

- Nội dung tập huấn: hướng dẫn quytrình nộp thuế điện tử và sử dụng ứng dụng; tuyên truyền, hướng dẫn cách thứcđăng ký nộp thuế điện tử.

- Tổ chức hội nghị: Cục thuế chủtrì công tác tổ chức hội nghị, đảm bảo chương trình hội nghị theo Phụ lục 03đính kèm công văn.

+ Bố trí cán bộ giới thiệu, dẫnchương trình hội nghị (MC).

+ Cử cán bộ đón tiếp, phát tàiliệu, đăng ký danh sách NNT tham dự.

e. Phối hợp với Tổng cục Thuếchuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, ứng dụng CNTT phục vụ triển khai và thựchiện hỗ trợ triển khai

- Phối hợp với Cục CNTT xử lý cácvấn đề vướng mắc về kỹ thuật, cài đặt, vận hành của hệ thống NTĐT, đảm bảo NNTthực hiện được việc đăng ký, nộp thuế điện tử.

- Hỗ trợ, hướng dẫn NNT cài đặt,sử dụng và xử lý các vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thực hiện đăng ký,nộp thuế điện tử.

- Cung cấp thông tin về số điệnthoại và email hỗ trợ cho Tổng cục trước ngày 15/1/2014 (theo địa chỉ mail [email protected]) để công khai thông tin cho NNT trên trang nộpthuế điện tử [email protected]

- Tổ chức nhóm hỗ trợ NNT, thựchiện tiếp nhận, xử lý các vướng mắc về nghiệp vụ, kỹ thuật trong quá trìnhtriển khai nộp thuế điện tử.

Để đảm bảo hoàn thành triển khaitrong năm 2014 cho ít nhất 500 NNT đối với Cục Thuế Hà Nội, 250 NNT đối với CụcThuế Bắc Ninh, 250 NNT đối với Cục Thuế Vĩnh Phúc, sau hội nghị tập huấn và đưahệ thống NTĐT vào hoạt động, Cục Thuế cần có chương trình tuyên truyền vận độngđể mở rộng số lượng NNT tham gia nộp thuế điện tử.

Trong thời gian đầu triển khai,Cục Thuế có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ tại Tổng cục theo số điện thoại 04 37689679 máy lẻ 2015, 2017hoặc qua hộp thư điện tử [email protected].

Đề nghị Cục Thuế thực hiện triểnkhai theo các nội dung đã nêu trong công văn.

Trong quá trình triển khai, nếu cócác vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Thuế báo cáo ngay Tổng cục Thuế để kịpthời xử lý, rút kinh nghiệm cho đợt triển khai mở rộng tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KK, TTHT (để thực hiện);
- Lưu VT, CNTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

PHỤ LỤC 01:

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI(Ban hành kèm theo công văn số 136/TCT-CNTT ngày 13/01/2014 của Tổng cụcThuế)

STT

Công việc

Mô tả

Thời gian

Người thực hiện

1

Tổ chức tuyên truyền cho NNT

Tuyên truyền rộng rãi trên báo, đài, băng rôn, ...

Từ 10/01/2014. Có kế hoạch tuyên truyền thường xuyên trong năm 2014

Cục Thuế

2

Lựa chọn và mời các NNT tham dự hội nghị

- Lựa chọn danh sách NNT tham gia hội nghị

- Gửi thư mời NNT tham gia

- Nhận phản hồi của NNT và liên hệ NNT để xác định danh sách NNT đăng ký tham gia.

- Cục Thuế mời báo, đài phục vụ tuyên truyền

Từ 10/01/2014 đến 13/01/2014

Cục thuế

3

Tập huấn cho cán bộ thuế

3.1

Cử cán bộ tham gia tập huấn tập trung tại Tổng cục

Tham gia tập huấn tại Hà Nội theo công văn của Tổng cục

13/01/2014

Cục Thuế; Cục CNTT, Vụ KK

3.2

Tổ chức tập huấn giới thiệu NTĐT cho CBT tại Cục Thuế

Tổ chức 02 lớp tập huấn:

+ Lớp 1: Đào tạo chi tiết cho các cán bộ trực tiếp triển khai, hỗ trợ triển khai NTĐT thuộc các phòng KK&KTT, TTHT, Kiểm tra, Tin học của Văn Phòng Cục và các Chi cục Thuế được triển khai (nếu có)

+ Lớp 2: Đào tạo tổng quan cho các cán bộ phối hợp tham gia hỗ trợ triển khai NTĐT thuộc các phòng KK&KTT, TTHT, Kiểm tra, Tin học của Văn Phòng Cục và các Chi cục Thuế được triển khai (nếu có)

14/01/2014 – 15/01/2014

Cục Thuế

4

Tổ chức tập huấn cho NNT

01 buổi/1 lớp, 150 NNT/1 lớp

16/01/2014

Cục Thuế; Cục CNTT; Vụ KK; BIDV

4.1

Chuẩn bị trước tập huấn

- Phối hợp với Tổng cục chuẩn bị địa điểm, môi trường.

- In tài liệu phục vụ lớp đào tạo.

- Xác định thông tin về điện thoại, email hỗ trợ cho NNT.

Hoàn thành 15/01/2014

4.2

Tập huấn tại Hà Nội

03 lớp. 16/1/2014: 02 lớp; Sáng 17/1/2014: 01 lớp.

16/01/2014 – 17/01/2014

4.3

Tập huấn tại Bắc Ninh

01 lớp

Chiều 17/1/2014

4.4

Tập huấn tại Vĩnh Phúc

01 lớp

Sáng 18/1/2014

5

Hỗ trợ NNT nộp thuế điện tử

- Phân công cán bộ Tổ triển khai tham gia hỗ trợ NNT

- Bố trí địa điểm hỗ trợ tập trung, điện thoại, máy tính…

Sau hội nghị tập huấn NNT

Cục Thuế

PHỤ LỤC 02:

MẪU THƯ MỜI DOANH NGHIỆP(Ban hành kèm theo công văn số 136/TCT-CNTT ngày 13/01/2014 của Tổng cụcThuế)

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ ……….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/CT-GM

Hà Nội, ngày …….. tháng …… năm 2014

GIẤY MỜI

Tham dự Hội nghị triểnkhai Nộp thuế điện tử

Kính gửi: ..............<tênNNT>...........

....<mã số thuế>..............

Thực hiện chương trình cải cáchthủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, CụcThuế ……. tổ chức triển khai chương trình Nộp thuế điện tử trên địa bàn ………..

Để công tác triển khai đạt đượckết quả tốt, Cục Thuế ……tổ chức Hội nghị tập huấn cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Cục Thuế ………… trân trọng kínhmời Giám đốc và Kế toán trưởng của các tổ chức, doanh nghiệp đến tham dự Hộinghị.

Thời gian:

..... giờ, ngày...... tháng ..... năm 2014.

Địa điểm:

.........................

(Đề nghị mang theo giấy mời nàykhi tham dự hội nghị)

Cục Thuế ................ rất hânhạnh được đón tiếp các tổ chức, doanh nghiệp./.


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- .............

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

PHỤ LỤC 03:

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TẬPHUẤN NNT(Ban hành kèm theo công văn số 136/TCT-CNTT ngày 13/01/2014 của Tổng cụcThuế)

Thời gian: 3 giờ (Buổisáng từ 8h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h30 đến 16h30)

Tài liệu phát tại hội nghị: Cẩm nang, tài liệu slide đào tạo, bản đăng ký Nộp thuế điện tử củaBIDV

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

30 phút

Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu

Ban Tổ chức

10 phút

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

MC

10 phút

Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Cục Thuế về Những thuận lợi cho Doanh nghiệp khi tham gia chương trình Nộp thuế điện tử.

Lãnh đạo Cục Thuế

10 phút

Phát biểu của Đại diện Ngân hàng BIDV

Đại diện Ngân hàng BIDV

30 phút

Giới thiệu điều kiện, quy trình, thủ tục Nộp thuế điện tử đối với NNT

Đại diện Tổng cục Thuế

15 phút

Nộp thuế điện tử qua BIDV

Đại diện Ngân hàng BIDV

15 phút

Giải lao

20 phút

Hướng dẫn chức năng ứng dụng Nộp thuế điện tử

Đại diện Tổng cục Thuế

35 phút

Thảo luận, giải đáp vướng mắc, ý kiến các đơn vị.

5 phút

Bế mạc Hội nghị

Ban Tổ chức