THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 136/TTg-KTN
V/v mở rộng KCN Tam Hiệp thuộc khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Nam tại tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2010 và ý kiếncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10059/BKH-QLKKT ngày 31 tháng 12 năm2009 về việc mở rộng khu công nghiệp Tam Hiệp thuộc khu kinh tế mở Chu Lai,tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương mở rộngkhu công nghiệp Tam Hiệp thuộc khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, diệntích từ 125 ha lên 608 ha.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Nam chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và chủ đầu tư tiếp thu ý kiếncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng để lập và thực hiện Dự án đầu tư khucông nghiệp Tam Hiệp mở rộng, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với khucông nghiệp hiện có và theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QL KKTM Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng