TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/TXNK-CST
V/v vướng mắc thuế hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đng Nai.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được công văn số 103/HQĐNa-TXNK ngày 15/01/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai vướng mắc về thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án: Pháttriển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vineco Long Thành. Về vấn đề này, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, tránh các chi phí phát sinh về lưu kho lưu bãi đối với hàng hóa đã nhập khẩu về đến cảng, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tiếp tục xử lý miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế số 03/DM-TSCĐ /LT của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp Vineco đã đăng ký tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp Vineco phải có văn bản cam kết về việc chấp hành kết luận cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế số 03/DM-TSCĐ /LT nêu trên.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, CST(4).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang