BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1360/BCT-CNN
V/v nhập khẩu phụ tùng thay thế cho máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam

Trả lời Công văn số 12/HHTL-CV ngày 12 tháng 02 năm 2009 củaHiệp Hội thuốc lá Việt Nam và số 68/TLVN-KT ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Tổngcông ty Thuốc lá Việt Nam về việc đề nghị không quy định phụ tùng thay thếthuộc diện quản lý chuyên ngành thuốc lá tại Thông tư 14/2008/TT-BCT Bộ CôngThương có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 củaBộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 119/2007/NĐ-CPngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, BộCông Thương cho phép các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá;Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá được phép nhập khẩuphụ tùng để thay thế cho phụ tùng của máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá bịhỏng trong quá trình sử dụng, không phải gửi văn bản xin ý kiến của Bộ CôngThương.

Bộ Công Thương thông báo để các đơn vị biết thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu