BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1360/BXD-KTXD
V/v: chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của tư vấn thiết kế công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận vănbản số 356/TRICC-CV /XNCH ngày 8/5/2015 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xâydựng giao thông vận tải về chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của tư vấnthiết kế công trình xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí tư vấnthiết kế hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng BộXây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng côngtrình chưa bao gồm chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Vì vậy khi đơnvị tư vấn thiết kế phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thì chủ đầu tư xemxét bổ sung chi phí này.

Công ty cổ phần Tư vấnđầu tư và xây dựng giao thông vận tải căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh