BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu vôi, đôlômit nung của Công ty CP Đức Thái

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: BộXây dựng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 689/HQHP-GSQL ngày 17/01/2014 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo vướng mắcviệc xuất khẩu vôi, đôlômit nung của Công ty cổ phần Đức Thái theo công văn số 12/BXD-VLXD ngày 03/01/2014 của Bộ Xây dựng. Liên quan đến việc này, Tổng cụcHải quan xin trao đổi với quý Bộ một số vấn đề như sau:

1. Về sản phẩm đôlômit xuất khẩu:

Công văn số 12/BXD-VLXD ngày 03/01/2014 của Bộ Xâydựng hướng dẫn: “Theo báo cáo của Công ty cổ phần Đức Thái…. sản phẩm vôi,đôlômit sau khi nung có hàm lượng MgO đạt 25-28%, CaO ≥ 60%”. Sau đó, công văndẫn chiếu về tiêu chuẩn đôlômit sau nung: “Đối chiếu với các quy định của Luật Khoángsản và tiêu chuẩn TCVN 2231-1989 vôi canxi cho xây dựng, thì sản phẩm đôlômitnung hoặc chưa nung có hàm lượng MgO lớn hơn 15%”.

Tuy nhiên, theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thôngtư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng quy định tiêu chuẩn xuấtkhẩu đôlômit phải có hàm lượng MgO > 18%, kích cỡ hạt < 60="" mm.="" nếu="" sảnphẩm="" đôlômit="" của="" công="" ty="" cp="" đức="" thái="" có="" hàm="" lượng="" mgo="" đạt="" 25-28%="" (=""> 18%) thìkhông phải xin ý kiến của Bộ Xây dựng, công ty chỉ cần xuất trình hồ sơ xuất khẩukhoáng sản đáp ứng quy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2012/TT-BXD Như vậy, vănbản của Bộ Xây dựng cho phép Công ty CP Đức Thái xuất khẩu sản phẩm đôlômit cóhàm lượng MgO là bao nhiêu %? Nếu hồ sơ xuất khẩu khoáng sản không phù hợp vớivới quy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2012/TT-BXD thì không được phép xuấtkhẩu. Khoáng sản không thuộc Danh mục được phép xuất khẩu nhưng trong nhữngtrường hợp đặc biệt cần thiết có nhu cầu xuất khẩu, thì Bộ Xây dựng báo cáo Thủtướng Chính phủ quyết định.

2. Về số lượng vôi, đôlômit nung được phép xuấtkhẩu: Công văn số 12/BXD-VLXD ngày 03/01/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn: “…Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết tồn kho sản phẩm vôi,đôlômit nung của Công ty đã thu mua từ các cơ sở sản xuất thủ công. Bộ Xây dựngthống nhất để Công ty cổ phần Đức Thái xuất khẩu 9000 tấn vôi, đôlômit nung đếnngày 31/3/2014”. Để có cơ sở quản lý chặt chẽ về số lượng hàng hóa xuất khẩu,Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Xây dựng làm rõ số lượng của riêng từng loại vôi, đôlômitnung tại công văn số 12/BXD-VLXD ngày 03/01/2014 nói riêng và các văn bản chophép xuất khẩu khoáng sản vật liệu xây dựng của Bộ Xây dựng (từ nay về sau) nóichung.

3. Công văn số 974/BXD-VLXD ngày 29/5/2013 của BộXây dựng có nêu việc Bộ đang nghiên cứu lập Quy hoạch phát triển sản xuất vôicông nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 và nghiên cứu ban hành Thông tư hướng dẫnxuất khẩu vôi, đôlômit nhằm tiến tới quản lý, thăm dò, khai thác, chế biến vàsử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Để tạo thuận lợi chocơ quan Hải quan trong việc quản lý chặt chẽ, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Xây dựngsớm ban hành Thông tư hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nhằm tạo sự bình đẳnggiữa các doanh nghiệp, thể hiện sự minh bạch, rõ ràng trong cơ chế quản lý xuấtnhập khẩu.

Tổng cục Hải quan xin trao đổi và xin nhận được ýkiến trả lời của quý Bộ trước ngày 19/02/2014./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh