BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7195/CT-TTHT ngày 20/09/2012 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướngdẫn về trích khấu hao khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) đối với trường hợp thuê đất, mượn đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 23, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định: "Thông tư nàycó hiệu lực từ ngày 10/09/2012 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2012".

Tại Khoản 11, Điều 23, Thông tư số123/2012/TT-BTC nêu trên quy định: "Việc giải quyết những tồn tại về thuế,quyết toán thuế, miễn thuế, giảm thuế và xử lý vi phạm pháp luật về thuế thunhập doanh nghiệp trước kỳ tính thuế năm 2012 thực hiện theo các quy định tươngứng hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành trước kỳ tính thuế năm2012".

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cụcThuế thống nhất với quan điểm đề xuất Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh là: Đốivới các hợp đồng thuê đất ký trước ngày Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên cóhiệu lực nhưng vẫn thuộc kỳ tính thuế năm 2012 thì khi xác định mức trích khấuhao đối với nhà xưởng, văn phòng trên đất thuê để xác định thu nhập chịu thuếTNDN của kỳ tính thuế năm 2012, các điều kiện thủ tục áp dụng để trích khấu haođược thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày27/07/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếThành phố Hồ Chí Minh được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS-2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường