BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------------
V/v: lệ phí trước bạ đối với tài sản cho thuê tài chính.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
Chi nhánh Công ty Cho thuê tài chính II tại Đà Nẵng.
(114 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 292/2011/ALCII-ĐN-KD ngày 31/03/2011 của Công ty Cho thuê tài chính II Chi nhánh Đà Nẵng về việc đề nghị miễn lệ phí trước bạ tài sản thuê tài chính khi thanh lý Hợp đồng cho thuê tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Về quyền sở hữu tài sản cho thuê được chuyển cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thông qua nhượng, bán Tổng cục Thuế đã có công văn số 2884/TCT-CS ngày 4/8/2010 về việc lệ phí trước bạ đối với tài sản của các công ty cho thuê tài chính (bản pho to copy kèm theo).
- Về tài sản của Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính II tại Đà Nẵng thanh lý hợp đồng cho thuê trước thời hạn và chuyển quyền sở hữu 10 xe ô tô Innova cho Công ty cổ phần đầu tư CTN Việt Nam đã được Tổng cục Thuế trả lời tại công văn số 4957/TCT-CS ngày 7/12/2010 về lệ phí trước bạ đối với tài sản cho thuê tài chính.
Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật chỉ quy định việc miễn thu lệ phí trước bạ cho bên đi thuê (bên thứ 2) không có quy định miễn thu lệ phí trước bạ đối với trường hợp bên đi thuê tài chính nhượng lại tài sản cho bên thứ 3 khi kết thúc thời hạn cho thuê cũng như hợp đồng cho thuê kết thúc trước thời hạn. Vì vậy, đối với trường hợp Công ty cổ phần đầu tư CTN Việt Nam nhận lại nợ theo hợp đồng cho thuê tài chính của Công ty TNHH MTV Toàn Quốc không thuộc diện được miễn nộp lệ phí trước bạ.
Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính II tại Đà Nẵng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế TP Đà Nẵng;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Đặng Minh Sâm