TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1361/TCT-DNK
V/v: Ưu đãi về thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH máy tính truyền thông CMC
Đ/c: Số 29, Phố Hàn Thuyên, thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 121/2006/KT-CMC ngày09/3/2006 của Công ty hỏi về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệpphần mềm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Mục I Phần B Thông tư số 123/2004/TT-BTCngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế mới thànhlập được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm, kể từ khi doanh nghiệpphần mềm mới thành lập bắt đầu hoạt động kinh doanh; Doanh nghiệp phần mềm mớithành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, kể từ khi có thu nhậpchịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo”.

- Tại Điểm 2 Phần C Thông tư số 123/2004/TT-BTCngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế đối vớidoanh nghiệp phần mềm quy định: “Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngàykể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho việc quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN,thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao từ năm 2004”.

- Tại Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày01/09/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:“Các cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây có điều kiện ưu đãi đầutư theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây, nhưng chưa được cấp Giấychứng nhận ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế theo các điều kiện ưuđãi đầu tư trước đây cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày01/01/2004”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợpCông ty TNHH Máy tính truyền thông CMC thành lập năm 1995 phát sinh thu nhậpchịu thuế hoạt động phần mềm, đến năm 2001 phát sinh thu nhập chịu thuế hoạtđộng phần mềm thì Công ty thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theoquy định tại Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính trongthời gian còn lại. Cụ thể như sau:

- Được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trongthời gian từ 2004 đến hết năm 2009. Sau thời gian này sẽ áp dụng thuế suất thuếTNDN phổ thông (28%).

- Được miễn thuế TNDN năm 2004 và giảm 50% sốthuế TNDN phải nộp từ năm 2005 đến hết năm 2013.

Công ty phải hạch toán riêng kết quả kinh doanhcủa hoạt động sản xuất và làm dịch vụ phầm mềm để làm căn cứ xác định số thuếđược miễn, giảm. Trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập của hoạtđộng phần mềm được miễn, giảm thuế được xác định bằng tổng thu nhập chịu thuếnhân với tỷ lệ giữa doanh thu của hoạt động phần mềm được miễn, giảm thuế vàtổng doanh thu của Công ty.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lýđể được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. HN
- Lưu: VT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đình Vu