BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13610 TC/CST
V/v Thuế GTGT và thuế TNDN đối với doanh nghiệp di chuyển địa điểm kinh doanh theo quy hoạch

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp di dời cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện giải toả, đền bù có tiến hành thanh lý, nhượng bán tài sản. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng

Các doanh nghiệp di dời địa điểm sản xuất kinh doanh theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện việc di dời có tiến hành thanh lý, nhượng bán tài sản là hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng phải tính, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi di dời địa điểm theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp được nhà nước hỗ trợ kinh phí di dời và được đền bù những tài sản trên đất mà giá trị của các khoản hỗ trợ, đền bù sau khi đã trừ các khoản chi phí liên quan (nếu có) thì doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mà hạch toán vào lợi nhuận hoạt động khác, sau đó kết chuyển tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trường hợp khoản hỗ trợ kinh phí và giá trị tài sản được đền bù thấp hơn các khoản chi phí liên quan thì doanh nghiệp được hạch toán như một khoản lỗ.

Trường hợp có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất do doanh nghiệp di chuyển địa điểm theo quy hoạch thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3, Mục II, Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung