BỘ CÔNG AN
TỔNG CỤC HẬU CẦN-KỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1362/H41 -H44
V/v hướng dẫn công tác sản xuất, cấp phát và sử dụng trang phục năm 2016

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

Kínhgửi: Công an các đơn vị, địa phương

Căn cứ Nghị định số 29/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu,phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân.

Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-BCA ngày05 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc triển khai thi hành Nghị địnhsố 29/2016/NĐ-CP ngày 21/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 quy định Cờ truyền thống,Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng công an nhân dân.

Để chủ động việctriển khai và thực hiện Quyết định 1625/QĐ-BCA trên cơ sởchủ trương xuất, cấp phát trang phục mới, Tổng cục IV đề nghị Công an các đơn vị địa phương thực hiện:

1- Chủ động phốihợp với Cục H44 lập ếp nhậntrang phục mới của sỹ quan tại các đơn vị sản xuất gồm: quầnáo xuân hè, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu CAND... theo quânsố hiện có của đơn vị và cấp phát cho cá nhân tự quản lý.

2- Trong thời gian từ nay đến ngày06/6/2016 đề nghị các CA các đơn vị, địa phương chỉ đạo vàquán triệt đến cán bộ chiến sỹ không tự ý sử dụng trang phục mới, làm ảnh hưởngđến việc thực hiện Điều lệnh nội vụ.

3- Thực hiện chủ trương Tiết kiệmngân sách, tránh lãng phí được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộnăm 2016 lực lượng hạ sỹ quan, chiến sỹ và học viên các trường CAND vẫn sử dụngtrang phục xuân hè và thu đông theo mẫu cũ (trừsố hạ sỹ quan đã được cấp trang phục mới).

4- Một số mặt hàng có trong kế hoạchđổi mới như: dây lưng các loại, mũ kêpi, cấp hiệu cấp tá, hạ sỹ quan chiến sỹ... về màu sắc, kiểu dáng không thay đổiso với mẫu đang sử dụng hiện nay; vì vậy năm 2016 vẫn sử dụng theo mẫu hiện tạinăm 2017 cấp mới, không thay đổi hàng loạt tránh lãng phí.

5- Năm 2016 là năm giao thời giữa mẫutrang phục theo mẫu mới và trang phục mẫu cũ, đề nghị Công an các ết để thống nhất trong việc kiểm tra và thực hiện.

6- cục IV gửi tới các đơn vị, địa phương bản chính Quyết định 1625/QĐ-BCA ngày 05/5/2016. Bản điện tử của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày30/10/2007 và Nghị định số 29/2016/NĐ-CP ngày 21/4/2016 được đăng tải trêntrang web của Công thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn)và Bộ Công an (www.mps.gov.vn)

Tổng cục IV thông báo để Công an cácđơn vị địa phương phổ biến, quán triệt đến cán bộ chiến sỹ biết và thực hiện./.


- Như kính gửi;ng cục tr

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trung tướng
Nguyễn Thế Quyết