BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1362/TCHQ-TXNK
V/v Giá tính thuế mặt hàng lốp ô tô

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Công ty CP du lịch và thương mại -VINACOMIN.
(Đ/c Tầng 8 Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 147/VTTC-XNK 1 ngày 05/8/2014 củaCông ty CP du lịch và thương mi -VINACOMIN vềviệc, kiến nghị điều chỉnh, mức giá tham chiếu đối với mặt hàng Lốp xe ô tô hiệu Michelin, xuất xứ Nhật Bản nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về kiến nghị điều chỉnh giảm mức giá tham chiếu đối với mặt hàng lốp ô tô hiệu Michelin, xuất xứ Nhật Bản nhập khẩu tại công văn 147/VTTC-XNK1 nêutrên Tổng cục Hải quan ghi nhận để tham khảo, nghiên cứu, xem xét khi sửa đổi danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP du lịch và thương mại - VINACOMIN biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK- Huyền (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn