BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------

Số: 1362/TCT-CS
V/v: Trả lời chính sách thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 50/ĐQN-TCKT ngày 05/3/2012 và công văn số 57/ĐQN-TCKT ngày 15/3/2012 của Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi đề nghị giải đáp vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế TNDN:

- Tài Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội”.

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp của Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy - Chi nhánh Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi (là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi) chuyên chế biến sữa đậu nành và các sản phẩm từ sữa đậu nành thuộc mã ngành cấp 4 là 1050 (Công nghiệp chế biến, chế tạo) và kinh doanh phế phẩm, phế liệu thu hồi trong sản xuất: bã đậu nành (chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, với nguyên liệu chính là đậu nành hạt (thuộc tên ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có mã ngành cấp 5 là 01182 - Trồng đậu các loại), nếu chi nhánh (nhà máy) có số lượng lao động thường xuyên trong năm 2011 bình quân trên 300 lao động và tách riêng được khoản thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản thì khoản thu nhập này thuộc diện được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.

2. Về thuế TNCN:

Vấn đề này đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể tại công văn số 1021/TCT-TNCN ngày 22/3/2012 trả lời Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi biết.

>> Xem thêm:  Có được bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất không ? Thủ tục khi tiến hành thu hồi đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ Pháp chế -TCT;
- Vụ QLT, TNCN - TCT;
- Lưu: VT; CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Quyết định thu hồi đất mà không có thông báo thì có hợp pháp không ? Giải đáp về việc thu hồi đất ?