BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1363/BXD-KTXD
V/v Thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đoạn Năm Căn – Đất Mũi, dự án đường Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Ban QLDA đường Hồ ChíMinh – Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1507/CV-ĐHCM-DA8 ngày 07/5/2015 của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – Bộ Giao thông vận tải đềnghị hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng xâydựng đoạn Năm Căn – Đất Mũi, dự án đường Hồ Chí Minh, tỉnh Cà Mau. Sau khi xemxét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợpđồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phùhợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Cụ thể đối vớitrường hợp Ban QLDA đường Hồ Chí Minh nêu tại văn bản số 1507/CV-ĐHCM-DA8 nhưsau:

1. Về điều chỉnh giá đối với giá trị tạm ứng hợpđồng:

Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạtđộng xây dựng đã quy định: “Các hợp đồng xây dựng đã ký kết và đang thực hiệntrước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không phải thực hiện theo quy định tạiNghị định này”. Theo văn bản số 1507/CV-ĐHCM-DA8 hợp đồng xây dựng gói thầu số1 là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, được ký kết và thực hiện trước ngày cóhiệu lực thi hành của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP Do đó, việc nhà thầu đề xuấtđiều chỉnh giá hợp đồng xây dựng như Ban QLDA đường Hồ Chí Minh nêu tại văn bảnsố 1507/CV-ĐHCM-DA8 là phù hợp.

2. Về thanh toán hạng mục đất đắp bao nền đường:

Theo nội dung văn bản số 1507/CV-ĐHCM-DA8 vật liệuđất đắp bao nền đường không có trong thông báo hoặc công bố giá của địa phươngdo Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Cà Mau thông báo hoặc công bố; hầu hết hồsơ trúng thầu đều có nguồn cung cấp đất ta luy nền đường lấy từ mỏ Trà Đuốctỉnh Kiên Giang và tính vận chuyển về chân công trình; quá trình thi công cácnhà thầu đã khảo sát và tận dụng đất ruộng ở một số vị trí nhỏ lẻ của hộ dântại địa phương đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật để thi công công trình. Như vậy,quá trình thi công nhà thầu đã thay đổi nguồn cung cấp vật liệu khác với hồ sơdự thầu – là một bộ phận không tách rời của hợp đồng. Việc thay đổi này phảiđược chủ đầu tư chấp thuận và đơn giá của vật liệu đất đắp ta luy nền đườngtương ứng phải được tính toán lại cho phù hợp với giá mua từ các nguồn mua, biệnpháp tổ chức khai thác của nhà thầu nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không vượtđơn giá trong hợp đồng đã ký kết.

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – Bộ Giaothông vận tải căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh