TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1363/CT-TTHT
V/v: Giảm thuế TNDN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Sợi Chỉ May Phong Phú
Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, Quận 9
Mã số thuế: 0305870008

Trả lời văn bản số 03/CV-PPYT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Công ty về giảm thuế Thu nhập doanhnghiệp (TNDN) năm 2011 theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 , Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ khoản 2Điều 1 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ tài chính hướng dẫnNghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về việc ban hành bổ sung một sốgiải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân:

“ Giảm 30% số thuếthu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiềulao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷsản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao độngtrong lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội

Doanh nghiệp sửdụng nhiều lao động thuộc diện được giảm thuế quy định tại khoản này là doanhnghiệp có tổng số lao độngsử dụng bình quân năm 2011trên 300 người, không kểlao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng.

Số thuế TNDN đượcgiảm là số thuế tính trên thu nhập của hoạt động sản xuất, gia công chế biến:nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và hoạt độngxây dựng các công trình hạ tầng kinh tế- xã hội.

Hoạt động sản xuất,gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may da giầy, linh kiệnđiện tử quy định tại khoản nàyđược xác định căn cứ theo quy định tại hệ thốngngành kinh tế Việt nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày23/01/2007 của Thủ tướng chính phủ”.

Trường hợp củaCông ty theo trình bày có số lao động sử dụng bình quân năm 2011 trên 300người, có hoạt động sản xuất, gia công sợi, se sợi , nếu hoạt động này thuộchoạt động sản xuất, gia công dệt may quy định tại hệ thống ngành kinh tế ViệtNam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐTTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướngchính phủ thì được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011 theo hướng dẫn trên.

Cục Thuế TP. trảlời Công ty để biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đãđược trích dẫn tại công văn này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp Chế;
- P.Kiểm tra thuế 1 ;
- Lưu: (HC,TTHT)
68-1167,/12-Trung

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga