BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1363/LĐTBXH-TL
V/v chế độ tiền lương và phụ cấp đối với Ban quản lý xây dựng thuộc Tcty Dầu khí Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 450/CV-HĐQT ngày 19/3/2003 của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 2349 TC/CSTC ngày 17/3/2003 và công văn số 4233 TC/CSTC ngày 25/4/2003; Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận áp dụng chế độ ăn giữa ca quy định tại Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/1999 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại các Ban quản lý dự án công trình xây dựng thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Mức ăn ca tính theo ngày công chế độ trong tháng tối đa không vượt quá mức lương tối thiểu chung (hiện nay là 290.000 đồng/tháng).

2/ Đối với Ban quản lý dự án Công trình xây dựng nhà máy Khí-Điện-Đạm Cà Mau và công trình đường ống Phú Mỹ-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam được áp dụng chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp như sau:

a) Đối với Công trình xây dựng Nhà máy Khí-Điện-Đạm Cà Mau:

- áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu không vượt quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ.

- Tiếp tục áp dụng phụ cấp lưu động, mức 0,6 so với mức lương tối thiểu chung.

- Tiếp tục áp dụng phụ cấp khu vực, mức 0.2 so với mức lương tối thiểu chung.

- Phụ cấp thu hút, mức 30% so với mức lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Đối với Công trình đường ống Phú Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh:

- áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu không vượt quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ.

- Phụ cấp lưu động, mức 0,4 so với mức lương tối thiểu chung.

- Phụ cấp thu hút, mức 30% so với mức lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn nghiệp vụ.

Đối tượng và cách tính trả các chế độ phụ cấp, ăn giữa ca được thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội.

3/ Các Chế độ tiền lương, phụ cấp, ăn giữa ca nêu tại Điểm 1, 32 nói trên được thực hiện từ ngày 01/05/2003. Trong thời gian áp dụng các chế độ nói trên, nếu Nhà nước thay đổi thì áp dụng theo quy định mới.

4/ Nguồn kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp, ăn giữa ca nêu trên lấy từ kinh phí quản lý dự án theo quy định.

Đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng