BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1363/TM-PCTNA

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

Đại sứ Việt Nam tại Irắc có điện về cho biết Chương trình Lương thực thế giới cần mua khẩn cấp 120 ngàn tấn bột mỳ và 48 ngàn tấn gạo để cứu trợ Irắc.

Bộ Thương mại đề nghị Tổng công ty liên hệ trực tiếp với Chương trình lương thực thế giới để biết thêm chi tiết và xem xét khả năng tranh thủ cơ hội này để tham gia và xuất khẩu gạo của ta vào thị trường Irắc.

Bộ Thương mại thông báo để Tổng công ty biết, thực hiện.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC CHÂU PHI-TÂY Á-NAM Á
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn