BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 13635/BTC-TCHQ
V/v xăng dầu nhập khẩu ca Công ty TNHH Hưng Phát

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 710/HQQB-NV ngày 19/8/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu lô hàng xăng dầu của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Phát tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn La - Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình trường hợp phương tiện vận chuyển xăng dầu làm thủ tục nhập cảnh tại cảng Hòn La, sau đó đưa hàng về bơm tại kho xăng dầu của Công ty tại cảng Cửa Việt thuộc Chi cục Hải quan cảng Cửa Việt - Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Phát thực hiện thủ tục hải quan đối dầu nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Phát theo đúng quy định tại Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/5/2016 của Bộ Tài chính.

2. Hiện Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập. Sau khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình thực hiện theo đúng Quyết định nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình được biết và thực hiện.


- Như trên;, TCHQ

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh