TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1364/CT-TTHT
V/v: thuế bảo vệ môi trường

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP khoáng sản Minh Tiến
Địa chỉ: 30 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Mã số thuế: 0302778685

Trả lời văn bản số 30012012/CV-MT ngày 30/1/2012 của Công tyvề thuế bảo vệ môi trường; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 6.b điều 9; khoản 3.a điều 17 Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lýthuế:

“Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên đối với hoạt độngkhai thác tài nguyên mà người nộp thuế có trụ sở chính ở cùng địa bàn tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương với nơi doanh nghiệp có hoạt động khai thác tàinguyên tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế). Trườnghợp người nộp thuế có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt độngkhai thác tài nguyên tại tỉnh, thành phố khác thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuếtại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt độngkhai thác tài nguyên quy định.”

“Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khaiphí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộpthuế tài nguyên...”

- Căn cứ khoản 1 điều 2 Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày16/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:

“Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khaiphí bảo vệ môi trường với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộpthuế tài nguyên. Trường hợp trong tháng không phát sinh phí bảo vệ môi trườngđối với khai thác khoáng sản, người nộp phí vẫn phải kê khai và nộp tờ khai nộpphí với cơ quan Thuế...”

Trường hợp Công ty trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh có Chinhánh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hoạt động khai thác khoáng sản tại tỉnh BàRịa - Vũng Tàu thì kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường tại cơ quan thuế Bà Rịa- Vũng Tàu theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (TTHT, HC);
- Hiền – 4468(205)

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga