BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1364/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3685/HQHCM-TXNK ngày 19/12/2011 và côngvăn số 285/HQHCM-TXNK ngày 06/02/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáovướng mắc trong việc phân loại các mặt hàng “Kemzyme”; mặt hàng “Dung dịch ngâmrửa kính áp tròng Reun MutilPlus Mutil Purpose Solution 120ml/335ml”; mặt hàng“Atopiclair” và mặt hàng “Haicneal”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu;

Căn cứ các Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãiban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 và Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; Tham khảo Chú giải chi tiếtHS thì,

1. Mặt hàng “Kenzyme” có thành phần là enzyme và chất mangCaCO3 được phân loại vào nhóm 35.07, mã số:

- Mã số 3507.90.00.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 3%(theo Thông tư 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010)

- Mã số 3507.90.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 3% (theoThông tư 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011)

2. Mặt hàng “Dung dịch ngâm rửa kính áp tròng Reun MutilPlusMutil Purpose Solution 120ml/335ml” được phân loại vào nhóm 33.07:

- Mã số 3307.90.90.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 27%(theo Thông tư 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010)

- Mã số 3307.90.90, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 22%(theo Thông tư 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011).

3. Mặt hàng “Atopiclair dạng kem hoặc dạng lotion” có tácdụng làm giảm khô ráp da bằng cách duy trì môi trường ẩm cho da, làm lợi choquá trình làm lành da được phân loại vào nhóm 33.04, mã số:

- Mã số 3304.99.10.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20%(theo Thông tư 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010)

- Mã số 3304.99.30, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20%(theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011).

4. Mặt hàng “Haicneal dạng túi hoặc dạng tuýp” có chứa thànhphần Ketoconazole và Clobetasol propionate dùng để điều trị gàu, viêm da tiếtbã nhờn, ngứa da đầu được phân loại vào nhóm 33.05, mã số:

- Mã số 3305.10.00.10, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 15%(theo Thông tư 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010)

- Mã số 3305.10.10, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 15%(theo Thông tư 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011)

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK;
- Các Cục Hải quan tỉnh, Tp (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường