BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1364/TCT-PCCS
V/v:Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 254/CT /TT-HT ngày 05/3/2007 của Cục thuế tỉnh Phú Yên đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ lai dắt tàu biển, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3.27, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì dịch vụ lai dắt tàu biển thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ lai dắt cho tàu biển vận tải quốc tế thì dịch vụ lai dắt này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định tại điểm 23, mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương