VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1364/VPCP-QHQT
V/v Gia nhập Hiệp hội Hồ Tiêu Quốc Tế

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tài chính, Thương mại

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (công văn số 477/BNN-HTQT ngày 06 tháng 03 năm 2003) về việc gia nhập Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc việc Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) gia nhập Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC).

- Niên liễm hàng năm đóng cho IPC, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tự đảm bảo theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 110/1998/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG,CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự