B TÀI CHÍNHTNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1 3640/TCHQ-GSQL V/v tiêu hủy hàng hóa gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2269/HQĐNa-GSQL ngày 03/10/2014 của CụcHải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc về thủ tục hủy hàng hóa gửi kho ngoạiquan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CPngày 15/12/2005 của Chính phủ; Trên cơ sở văn bản đề nghị của chủ hàng hóa gửikho ngoại quan thì lô hàng “mùng chống muỗi các loại” không đạt yêu cầu kỹ thuậtđược tiêu hủy.

Việc thực hiện tiêu hủy theo thỏa thuận giữa Công ty BayerS.A.S và chủ kho ngoại quan, phải có sự chứng kiến, kiểm tra của cơ quan Hảiquan. Khi thực hiện xử lý tiêu hủy phải tuân theo các quy định của cơ quan quảnlý môi trường.

Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập SXXK, gia công tiêu hủy đề nghịCục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện theo các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đượcbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
-Nhưtrên;
-
Lưu: VT,GSQL(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh