BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13647 TC/TCT
V/v phân loại mã số thuế và mức thuế suất thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2002

Kính gửi:

Công ty Thiết bị giáo dục I
(49B - Đại Cồ Việt - Hà Nội)

Trả lời công văn số 313/TBGDI ngày 06/11/2002 của Công ty Thiết bị giáo dục I về việc phân loại mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng mô hình cân Rôbecvan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới, thì;

Mặt hàng: Mô hình cân (loại này được chế tạo là mô hình thu nhỏ thường bằng kim loại hay gỗ, không sử dụng để cân mà chỉ sử dụng làm dụng cụ trực quan, phục vụ cho giảng dạy và học tập trong nhà trường), thuộc nhóm 9023, mã số 9023.00.00, có thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

Trường hợp mặt hàng nhập khẩu của Công ty không phải là mô hình cân mà là các loại cân như:

- Cân tiểu ly có độ nhạy 5cg hoặc nhay hơn thì thuộc mã số 9016.00.11 hoặc 9016.00.19, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm);

- Các loại cân khác: cân người, cân hàng hoá sử dụng trong băng truyền, cân dùng cho việc đóng gói hàng hoá, cân phễu, cân xác định trọng lượng khác thuộc Chương 84, từng loại cân cụ thể sẽ có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 1% (một phần trăm) đến 30% (ba mươi phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty Thiết bị giáo dục I liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan để được kiểm tra xác định cụ thể loại cân đơn vị nhập khẩu và tính nộp thuế theo quy định.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An