BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1365/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v cho vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 - Cơ quan TW các Tổ chức đoàn thể, Hội quần chúng
 - Bộ Quốc phòng.

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội; Quyết định số 143/2001/TTg ngày 27/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện chuyển giao nhiệm vụ cho vay vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm từ Kho bạc Nhà nước sang Ngân hàng Chính sách xã hội.

Để thực hiện quy định trên khi chờ văn bản hướng dẫn mới, sau khi thống nhất ý kiến với Liên Bộ và Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh,thành phố, cơ quan TW các Tổ chức đoàn thể hội quần chúng tiếp nhận thực hiện cho vay từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2002/TTLT /BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 14/4/2002 của liên Bộ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế quản lý Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm   và lập quỹ giải  quyết việc làm địa phương, và các văn bản có liên quan, cụ thể:

1. Triển khai thực hiện kế hoạch ch vay vốn tạo việc làm từ nguồn vốn thu hồi và nguồn vốn mới năm 2003 đã được phân bổ, đảm bảo Mục tiêu giải quyết việc làm qua các dự án.

2. Đối với nguồn vốn được Uỷ quyền quản lý cho UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc TW, Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, triển khai thực hiện các dự án cho vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm.

3. Đỗi với nguồn vốn được Uỷ quyền quản lý cho Cơ quan TW các Tổ chức đoàn thể, hộ quần chúng và Bộ Quốc phòng, Các đơn vị chủ trì phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, triển khai thực hiện các dự án cho vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm.

4. Về việc chuyển giao nhiệm vụ cho vay giải quyết việc làm từ Kho bạc Nhà nước sang Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các việc sau:

- Từ ngày 1/4/2003 trở đi, Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm cho vay giải quyết việc làm, Kho bạc NN chỉ tiếp tục giải ngân các dự án đã được phê duyệt trước ngày 1/4/2003, và thu hồi vốn đối với các dự án đến hạn trả nợ cho đến khi kết thúc bàn giao, thu hồ vốn đến đâu thì chuyển về Ngân hàng Chính sách xã hội đến đó.

- Các cơ quan được uỷ quyền quản lý nguồn vốn phối hợp với Kho bạc Nhà nước kiểm kê, đánh giá thực trạng các dự án để chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn từ Kho bạc Nhà nước sang Ngân hàng Chính sách xã hội theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đồng thời cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện các dự án mới, tránh ách tắc trong quá trình quản lý và sử dụng vốn.

- Các nội dung hoạt động thẩm định, cho vay, thu hồi và quản lý tiền vốn do Kho bạc Nhà nước thực hiện trước đây nay do Ngân hàng Chính sách xã hội đảm nhận. Các mẫu biên bản thẩm định, tài liệu liên quan đến quá trình phê duyệt cho vay có sự tham gia của Kho bạc Nhà nước trước đây cần được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định mới.

- Việc cho vay tiến hành đồng thời với quá trình chuyển giao nhiệm vụ quản lý nguồn vốn không để tồn đọng vốn đến hạn thu hồi cũng như vốn đã thu hồi mà không cho vay được.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, cơ quan TW các Tổ chức đoàn thể, hội quần chúng được uỷ quyền quản lý nguồn vốn hỗ trợ làm tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục quản lý để thực hiện tốt chương trình việc làm từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm đã được phê duyệt năm 2003. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng