Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 1365/LĐTBXH-CSLĐVL NGÀY 06 THÁNG 05 NĂM 2003
VỀ VIỆC CHO VAY VỐN TỪ QUỸ QUỐC GIA HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Kínhgửi: - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, tp trực thuộc TW

- Cơ quan TW các Tổ chức đoàn thể, Hội quầnchúng.

- Bộ Quốc phòng.

Căn cứ Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo vàcác đối tượng chính sách khác; Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội; Quyếtđịnh số 143/2001/TTg ngày 27/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtChương trình mục tiêu Quốc gia về Xoá đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn2001-2005; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việcchỉ đạo hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện chuyển giao nhiệmvụ cho vay vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm từ Kho bạc Nhà nước sang Ngân hàngChính sách xã hội.

Để thực hiện quy định trên trong khi chờ văn bản hướng dẫnmới, sau khi thống nhất ý kiến với Liên Bộ và Ngân hàng Chính sách Xã hội, BộLao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan TWcác Tổ chức đoàn thể, hội quần chúng tiếp tục thực hiện cho vay từ Quỹ Quốc giahỗ trợ việc làm theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2002/TTLT /BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 10/4/2002 của Liên Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế quản lý Quỹ quốcgia hỗ trợ việc làm và lập quỹ giảiquyết việc làm địa phương, và các văn bản có liên quan, cụ thể:

1. Triển khai thực hiện kế hoạch cho vay vốn tạo việc làm từnguồn vốn thu hồi và nguồn vốn mới năm 2003 đã được phân bổ, đảm bảo mục tiêugiải quyết việc làm qua các dự án.

2. Đối với nguồn vốnđược Uỷ quyền quản lý cho UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc TW, Ngành Laođộng - thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội,triển khai thực hiện các dự án cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm.

3. Đối với nguồn vốn được Uỷ quyền quản lý cho cơ quan TWcác Tổ chức đoàn thể, hội quần chúng và Bộ Quốc phòng, các đơn vị chủ trì phốihợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, triển khai thực hiện các dự án cho vay vốntừ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm.

4. Về việc chuyển giao nhiệm vụ cho vay giải quyết việc làmtừ Kho Bạc Nhà nước sang Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các việc sau: Từngày 1/4/2003 trở đi, Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm cho vay giảiquyết việc làm. Kho bạc NN chỉ tiếp tục giải ngân các dự án đã được phê duyệttrước ngày 1/4/2003, và thu hồi vốn đối với các dự án đã đến hạn trả nợ cho đếnkhi kết thúc bàn giao, thu hồi vốn đến đâu thì chuyển về Ngân hàng Chính sáchxã hội đến đó.

- Các cơ quan được uỷ quyền quản lý nguồn vốn phối hợp vớiKho bạc Nhà nước kiểm kê, đánh giá thực trạng các dự án để chuyển giao nhiệm vụquản lý vốn từ Kho bạc Nhà nước sang Ngân hàng Chính sách xã hội theo quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ đồng thời cùng với Ngân hàng Chính sách xã hộitiếp tục theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện các dự án mới, tránh ách tắctrong quá trình quản lý và sử dụng vốn.

- Các nội dung hoạt động thẩm định, cho vay, thu hồi vốn vàquản lý tiền vốn do Kho bạc Nhà nước thực hiện trước đây nay do Ngân hàng Chínhsách xã hội đảm nhận. Các mẫu biên bản thẩm định, tài 1iệu liên quan đến quátrình phê duyệt cho vay có sự tham gia của Kho bạc Nhà nước trước đây cần đượcchỉnh sửa cho phù hợp với quy định mới.

- Việc cho vay tiến hành đồng thời với quá trình chuyển giaonhiệm vụ quản lý nguồn vốn không để tồn đọng vốn đến hạn thu hồi cũng như vốnđã thu hồi mà không cho vay được.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnhthành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, cơ quan TW các Tổ chức đoànthể, hội quần chúng được uỷ quyền quản lý nguồn vốn hỗ trợ việc làm tăng cườngcông tác chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục quản lý để thực hiện tốt chươngtrình việc làm từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm đã được phê duyệt năm 2003.Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết.