BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
Số: 1365/TCHQ-TXNK
V/v: Xác định phí bản quyền
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.
Trả lời công văn số 329/HQCT-NV ngày 09/03/2012 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ báo cáo vướng mắc về phí bản quyền trong trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại tiết a, điểm 1.2.5.2, khoản 1 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 có quy định: “Các khoản tiền người mua phải trả cho quyền tái sản xuất hàng hóa nhập khẩu…” không phải cộng vào trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu.
Trường hợp của Công ty TNHH Vinataba - Philip Moris nhập khẩu toàn bộ nguyên phụ liệu thuốc lá từ Morris Global Brands INC hoặc bên thứ ba do Morris Global Brands INC toàn quyền chỉ định và thiết lập giá bán nguyên phụ liệu thuốc lá, Công ty TNHH Vinataba - Philip Moris thực hiện quy trình sản xuất từ cắt, sấy, tẩm ướp hương liệu, vấn điếu, đóng gói… chịu sự kiểm tra, giám sát… của Philip Morris Global Brands INC và cho ra sản phẩm thuốc lá mang thương hiệu của Morris Global Brands INC như trong báo cáo trên thì không được xác định là hình thức tái sản xuất.
Đề nghị Cục Hải quan thành phố Cần Thơ căn cứ hồ sơ trường hợp cụ thể trên, đối chiếu với quy định tại điểm 1.2.5.1, khoản 1 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính để xác định khoản phải cộng trong trị giá tính thuế theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường