BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13657/QLD-KD
V/v bảo đảm cung ứng đủ thuốc cho điều trị bệnh do vi rút Ebola

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam;
- Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc tại Việt Nam.
(Sau đây gọi tắt là đơn vị)

Hiện nay, tình hình dịch bệnh do vi rút Ebola tạiTây Phi có nhiều diễn biến phức tạp. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguyhiểm thuộc nhóm A có khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong cao.

Thực hiện ý kiến chỉđạo của Bộ trưởng về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ điều trịbệnh do vi rút Ebola nếu dịch bệnh có xảy ra tại Việt Nam, Cục Quản lý Dược đềnghị:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sởkhám, chữa bệnh trên địa bàn chủ động lập kế hoạch mua sắm thuốc theo hướng dẫnchẩn đoán, điều trị bệnh do vi rút Ebola đã được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyếtđịnh số 2968/QĐ-BYT ngày 08/8/2014 (đính kèm công văn) và xây dựng kế hoạch đểđảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh.Trường hợp có khó khăn, vướng mắc về kinh phí, Sở Y tế báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết kịp thời.

2. Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ chủđộng lập kế hoạch mua sắm thuốc theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do virút Ebola đã được Bộ Y tế phê duyệt và liên hệ với các đơn vị sản xuất, kinhdoanh, xuất nhập khẩu thuốc để đảm bảo đủ thuốc cho công tác khám chữa bệnh. Nếucó khó khăn, vướng mắc về kinh phí, đề nghị báo cáo Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý Dược) để xemxét, phối hợp giải quyết kịp thời.

3. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩuthuốc tăng cường nguồn cung, xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc để phục vụ nhucầu khám chữa bệnh, khẩn trương cung ứng đủ thuốc khi nhận được đơn đặt hàngcủa các cơ sở khám, chữa bệnh.

4. Tổng Công ty Dược Việt Nam chỉ đạo các đơn vịthành viên thực hiện nghiêm túc và kịp thời các nội dung tại Công văn này.

Đối với các hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc, hồ sơnhập khẩu thuốc trong hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do vi rút Ebola đã đượcBộ Y tế phê duyệt, Cục Quản lý Dược sẽ xem xét, giải quyết theo quy trình thẩmđịnh nhanh.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Vănphòng Cục Quản lý Dược, điện thoại 04.37366483 hoặc Phòng Quản lý kinh doanhDược, điện thoại: 04.38461525.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Cục QL KCB, Cục YTDP - BYT (để p/hợp);
- Cục Y tế, BCA;
- Cục Quân Y, BQP;
- Cục Y tế, Bộ GTVT;
- Trang thông tin điện tử Cục Quản lý Dược;
- Lưu VT, KD (G).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt