BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------------
Số: 1366/TCHQ-TXNK
V/v: thuế GTGT phụ tùng sửa chữa máy bay theo hiệp định vận tải hàng không
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011
Kính gửi:
Văn phòng Đại diện thường trú Hãng hàng không Federal Express Corporation tại Việt Nam
(Tầng 3 - Ga hàng hóa - Sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 303/VPDD-CV ngày 24/02/2011 của Văn phòng Đại diện thường trú Hãng hàng không Federal Express Corporation tại Việt Nam về việc nhập khẩu miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) phụ tùng sửa chữa máy bay theo Hiệp định vận tải hàng không mà Việt Nam là thành viên. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế GTGT, thì hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho bảo trì, bảo dưỡng máy bay thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
Tuy nhiên, tại Điều 6 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 quy định: “Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế”.
Theo đó, trường hợp Hãng hàng không Federal Express Corporation tại Việt Nam (là hãng hàng không được chỉ định) nhập khẩu lô hàng là phụ tùng máy bay đáp ứng các quy định tại Hiệp định vận tải Hàng không giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đồng thời đảm bảo các điều khoản của Luật số 41/2005/QH11 nêu trên thì thực hiện theo Hiệp định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng Đại diện thường trú Hãng hàng không Federal Express Corporation tại Việt Nam được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được xem xét giải quyết cụ thể./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK-DTTH(3)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường