VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1366/VPCP-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án trọng điểm vùng ven biển tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Nam (công văn số 3146/TTr-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009), ý kiến củacác Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3152/BNN-KH ngày 30tháng 9 năm 2009), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3634/BTNMT-TCQLĐĐ ngày29 tháng 9 năm 2009), Giao thông vận tải (công văn số 825/BGTVT-KHĐT ngày 8tháng 02 năm 2010) về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự ántrọng điểm vùng ven biển tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quyếtđịnh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án trọng điểm ven biển saukhi Chính phủ xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kếhoạch sử dụng đất 2 năm 2009 – 2010 của Tỉnh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TNMT, NN&PTNT, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Văn Trọng Lý