BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1367/LĐTBXH-TL
V/v chuyển xếp ngạch CVCC

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2002

Kính gửi: Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

Trả lời công văn số 453/TCCB-LĐ ngày 9/5/2002 của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 4/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước thì việc nâng ngạch lương phải căn cứ vào chức danh, tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, yêu cầu công việc và kết quả thi nâng ngạch.

Đối với trường hợp của các ông Nguyễn Mạnh Hùng, Cấn Xuân Đĩnh và ông Hoàng Hùng do chưa có kết quả thi nâng ngạch nên chưa đủ điều kiện để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thỏa thuận xếp lương ngạch cao cấp.

Đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thực hiện việc nâng bậc, nâng ngạch cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước./.

KT. BỘ TRƯỞNGBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng