BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1367/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc TNTX

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh.
(Đ/c: 86 đường Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 56/XNK ngày 06/3/2013 của Công ty Cổphần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh về việc xác nhận có hoạt động xuấtkhẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Tổng cục Hải quan xác nhận Công ty CP Đầu tư và XNK QuảngNinh, mã số doanh nghiệp 5700473723, địa chỉ số 86 đường Lê Thánh Tông, phườngHồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã có hoạt động xuất khẩu, nhậpkhẩu hoặc tạm nhập tái xuất.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Quý đơn vị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (b/c);
- Bộ Công Thương (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha