BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 13675/BTC-CST
V/v thời điểm phát hành hoá đơn đối với hoạt động cung cấp dịch vụ

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty CP tư vấn đường cao tốc Việt Nam.

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 150- 2013/VACPA ngày22/5/2013 của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), văn bản số 396/2013/CV-AASCTH ngày 05/6/2013 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, vănbản số 167/TCKT-VECC ngày 20/8/2013 của Công ty CP tư vấn đường cao tốc ViệtNam hỏi về thời điểm phát hành hóa đơn của các đơn vị cung ứng dịch vụ như:dịch vụ kiểm toán, tư vấn tài chính, kế toán, thuế, thẩm định giá; dịch vụ khảosát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dịch vụ cung cấp chuyêngia tư vấn giám sát. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 5 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế giá trị gia tăng; Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; điểm a khoản2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định vềhoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; thì:

Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tưvấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giámsát; lập dự án đầu tư xây dựng; nhận tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thựchiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiệnhợp đồng) thì tổ chức cung ứng dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT đối vớikhoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này.

Bộ Tài chính trả lời Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nambiết để hướng dẫn các hội viên, các doanh nghiệp biết để thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi