BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1368/TCHQ-QLRR
V/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện quản lý rủi ro

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 142/HQQT-CBL ngày29/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và công văn số 98/HQQB-NV ngày30/01/2013, 176/HQQB-NV ngày 27/02/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình trongđó phản ánh vướng mắc trong thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa đối với mặthàng Thạch cao nhập khẩu do hệ thống phân luồng đỏ. Sau khi nghiên cứu, Tổngcục đã điều chỉnh tiêu chí trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro.

Vậy, thông báo để các đơn vị biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Quách Đăng Hòa