VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1368/VPCP-DMDN V/v kết quả giám sát tài chính DN 6 tháng đầu năm 2020

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 595/BTC-TCDN ngày 19 tháng 01 năm 2021 về Báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện nghiêm việc báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xếp loại doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Trước ngày 10 tháng 3 năm 2021 gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP về giám sát đu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

a) Chịu trách nhiệm và tăng cường công tác giám sát tài chính đối với doanh nghiệp được giao quản lý; xử lý vi phạm đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP theo quy định pháp luật.

b) Tăng cường giám sát tài chính các doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn hoặc mất an toàn về tài chính theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

3. Bộ Tài chính:

a) Tng hp đầy đủ báo cáo của các đơn vị nêu trên trong báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xếp loại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

>> Xem thêm:  Khái niệm, vai trò và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp?

b) Khn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9639/VPCP-ĐMDN ngày 18 tháng 11 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Văn Sơn, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu : VT, ĐMDN (3) Minh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn